‘Youp en Govert, het moet nog veel rechtser’

Oftewel, mijn opiniestuk gepubliceerd op de website van De Volkskrant van 2 december 2011. Hier treft u de link, onderstaand de tekst in geval de link ooit verdwijnt. Altijd leuk om De Volkskrant, en haar wat linksige lezers een beetje te stangen. Dan vond de redactie blijkbaar ook, want ze publiceerden het stuk en het werd dat weekend zelfs het op één best gelezen artikel

‘Youp en Govert, het moet nog veel rechtser’

Ons land wordt realistischer, weeffouten uit het verleden worden momenteel hersteld en op allerlei gebieden worden de verhoudingen tot de juiste proporties teruggebracht. De reactie van Govert Schilling en Youp van ’t Hek is buitenproportioneel, emotioneel en irrationeel. Dat stelt ondernemer Ardjan Langedijk.OPINIE – Ardjan Langedijk2 december 2011, 15:41

Op vk.nl verscheen afgelopen maandag een opinieartikel van Govert Schilling, geïnspireerd door een column van Youp van ’t Hek en gevoed door een enorme frustratie met het huidige kabinetsbeleid en de gedoogconstructie. Gezien de veelheid aan artikelen en reacties van lezers op de site (en in andere media) met dezelfde strekking kun je niet anders concluderen dan dat een grote groep Nederlanders dit gevoel deelt.

Toch zijn er ook vele Nederlanders die het huidige kabinet en het gevoerde beleid (van harte) ondersteunen, en die de gedoogconstructie accepteren danwel gedogen. Volgens de peilingen steunt nog steeds vrijwel de helft van de bevolking de genomen stevige maatregelen, in schril contrast met bijvoorbeeld het vorige (en meer gematigde) kabinet, dat bij lange na niet die steun genoot onder de bevolking. Hoe kan dat toch? Vanuit rechtse hoek geef ik mijn visie waarom nog steeds zoveel Nederlanders dit voor linkse mensen onuitstaanbare kabinet steunen.

Nooit tevreden
Allereerst is het verhelderend begrippen ‘links’ en ‘rechts’ eens internationaal te bezien, buiten de Nederlandse situatie. Op de links-rechts-schaal bevindt Nederland zich internationaal ongetwijfeld ter linkerzijde, gelet op de mate waarin de democratie tot in de haarvaten van onze samenleving is doordrongen, de verregaande inkomensnivellering (ook al houden bepaalde politieke partijen maar vol dat de verschillen te groot zijn – sommige mensen zijn nooit tevreden) en de omvang en kwaliteit van de verzorgingsstaat.

Naar internationale maatstaven is Nederland een zeer ‘sociaal’ land. In veel opzichten hebben we een maatschappij gecreëerd die de ‘echte socialisten’ (zoals bijvoorbeeld in de voormalige Sovjetunie) voor ogen stond, met vrijwel gratis onderwijs, goedkope gezondheidszorg en een ruimhartig sociaal stelsel. Vergelijk dit eens met de veel rechtsere VS, of zelfs Groot-Brittanië. Aangezien het CDA de afgelopen decennia in het centrum van de macht heeft gestaan kun je niet anders concluderen dan dat het CDA internationaal gezien een partij is die links van het midden staat, en zelfs de VVD is hooguit gematigd rechts. In dit verband kun je stellen dat de democratische partij in de VS en president Obama onze VVD met gemak rechts inhalen!

Het valt niet te ontkennen dat anno 2011 en met het huidige kabinet Nederland zich politiek naar rechts beweegt, een ontwikkeling die mijn inziens onontkoombaar en wenselijk is. Daar denken Schilling, Van ’t Hek en vele anderen blijkbaar heel anders over. Gezien de diepe frustraties die zij voelen is hier meer aan de hand dan (tijdelijk) ongewenst politiek beleid. Waar schuilt die frustratie dan in? Voor zover die frustratie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een bepaald persoon, die zijn afkeer van de islam niet onder stoelen of banken steekt en die een cruciale rol in de gedoogconstructie en in zijn beweging speelt, is deze begrijpelijk, ook voor ondergetekende.

Volwassen
Maar daar waar de frustratie wordt gevoed door een gevoel dat ‘de hardheid en harteloosheid van Nederland toeneemt’ – om maar een greep te doen uit de vele citaten van bovengenoemde personen, heb ik daar geen enkel begrip voor. In tegendeel, Nederland wordt eindelijk een volwassen land na enkele decennia ver boven de eigen stand te hebben geleefd! Ons land wordt realistischer, weeffouten uit het verleden worden momenteel hersteld en op allerlei gebieden worden de verhoudingen tot de juiste proporties teruggebracht. De reactie van Schilling, Van ’t Hek en anderen is buitenproportioneel, emotioneel en irrationeel, daar ben ik stellig van overtuigd. Graag licht ik mijn standpunten toe, die bewust of onbewust, door een groot deel van de Nederlanders worden gedeeld.

Crisis met een hoofdletter C
Wat bedoel ik met ‘boven haar stand geleefd’? Dat Nederland te veel en te gemakkelijk geld heeft verplaatst van actieven naar in-actieven, en te weinig verplichtingen heeft opgelegd aan de inactieven om ook actief te worden. Dat kon misschien in een tijdperk van grote gasinkomsten, weinig internationale concurrentie en zonder crisis met een hoofdletter C. Maar nu niet meer. Het gaat te ver om alle kabinetsbesluiten hier door te nemen en te beoordelen. Interessanter en relevanter is om de grote – ideologische – lijn in die besluiten te herkennen en beoordelen.

Ten eerste valt op in verschillende besluiten dat de regering de verhouding tussen arbeid en uitkering wijzigt. In de toekomst zal iemand (wiens gezondheid dat toestaat) die een bijstandsuitkering ontvangt daarvoor een tegenprestatie moeten leveren, anders dan nu. Ik vind dat natuurlijk en logisch, en eigenlijk is het verbazingwekkend dat het nu nog niet het geval is. Men zou het liefst de duur van de WW-uitkering ook flink willen inperken en de ontslagprocedure veneenvoudigen maar de gedoogpartner houdt dat zoals bekend tegen. We trekken honderdduizenden Oost-Europeanen aan om voor ons het vuile werk te verrichten terwijl we zelf over honderdduizenden werklozen beschikken. Waarom kunnen die dat (meestal eenvoudige) werk niet verrichten? Omdat het onprettig werk betreft en zij dat niet meer willen doen. Misschien heeft dit te maken met de hoogte van de uitkeringen? Cynici zullen zeggen dat de lonen voor het onprettige werk te laag zijn. Inderdaad, die kun je verhogen, om vervolgens als bedrijf te constateren dat je wordt weggeconcurreerd door het buitenland. Deze ideologische lijn zien we ook terug in regeringsbeleid ten aanzien van de arbeidsongeschikten en de sociale werkplaatsen; zoveel mogelijk wordt getracht om inactieven weer actief te maken, naar mogelijkheden – een uitstekende tendens!

Kinderdagverblijf
Een verminderende toewijzing van staatsmiddelen aan verschillende sectoren is overal zichtbaar en voelbaar, en steevast wordt er flink geklaagd. Neem de kinderopvang. Als ervaringsdeskundige weet ik dat professionele opvang in een kinderdagverblijf netto zo’n 6,75 euro per uur kost per kind. Daarvan vergoedt de overheid minimaal 30 procent, de kosten voor ouders bedragen maximaal ongeveer 4,75 euro per uur per kind. De gemiddelde kosten voor ouders bedragen in 2011 ongeveer 1,65 euro per uur per kind, oftewel 26 procent van de werkelijke kosten. Dat percentage en die kosten gaan in 2012 omhoog. Ik kan me goed voorstellen dat mensen die geen ervaring hebben met de kinderopvang opkijken van de lage kosten van kinderopvang in Nederland. Zelfs als deze kosten enigszins omhooggaan, zullen ouders dan besluiten om hun baan op te zeggen? Nauwelijks natuurlijk, net als bij een vergelijkbare kostenverhoging in het verleden, en anders dan GroenLinks en andere oppositiepartijen ons doen geloven op basis van onderzoekjes in eigen kring. Want de functie van arbeid is veel breder dan het overhouden van een x-bedrag na gemaakte kosten.

Ik wijs tevens op het bestaan van de mogelijkheid voor opa’s en oma’s om geld te kunnen ontvangen van de overheid voor de opvang van de eigen kleinkinderen, om de decadentie van het huidige systeem aan te geven.

Cultuursector
Vergelijkbaar is de situatie in de cultuursector, waar ook moord en brand wordt geschreeuwd om de ‘onmogelijke’ kortingen. Dat het niet onlogisch is dat een bestaand bestel van tijd tot tijd wordt herzien, zeker als het nogal in zichzelf is gekeerd, is aan die sector niet besteed. ‘Het Nederlandse subsidiestelstel voor de kunst is ineffectief en bureaucratisch. Het subsidiestelsel van Groot-Brittannië, waarbij culturele instellingen evenveel subsidie krijgen als zij zelf aan inkomsten binnenhalen, is doeltreffender. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar kunstsubsidies in Europese landen door de Universiteit van Antwerpen, meldt NRC Handelsblad’. Ik las dit met interesse afgelopen september op en wachtte op de reacties uit politiek en kunstsector, maar tevergeefs.

Gezondheidszorg
De meest groeiende kostenpost in Nederland is de gezondheidszorg. Ingrepen van de Rijksoverheid zijn onontkoombaar in de huidige tijd. Volgens PvdA-econoom Sweder van Wijnbergen doet minister Schippers dat op briljante wijze. Dat het eigen risico wordt verhoogd en niet-relevante medicijnen en behandelingen uit het basispakket worden gehaald, is niet meer dan logisch. Dit past in de regeringsideologie ‘eigen verantwoordelijkheid’, waarbij ik wil toevoegen dat bij alle verzekeringen zou moeten gelden dat mensen alleen de grote risico’s dekken en het kleinere leed zelf oplossen, met flink lagere premies tot gevolg.

Waanidee
De huidige regering komt meer op voor slachtoffers (van geweld) en tracht het de importantie van het slachtoffer, in zowel de nazorg als in de rechtszaal, te vergroten. Daarnaast is er een tendens tot strafverhoging. Al deze maatregelen kunnen rekenen op grote steun onder de Nederlandse bevolking, waarbij men zich verbijsterd kan afvragen hoe het ooit heeft kunnen gebeuren dat het omgekeerde het geval is geweest. Ik merk op dat in linkse kringen (zie de tegensputterende rechters en hun politieke voorkeuren) de interesse met daders altijd groot is geweest, omdat zij door hen als het werkelijke slachtoffer werden gezien. Laten we de huidige tijd prijzen waarin dit waanidee naar de achtergrond geraakt.

Het regeringsbeleid ten aanzien van de natuur en duurzaamheid werkt bij links als een rode lap op een stier. Ik interpreteer het huidige beleid van minister Verhagen als volgt: we werken aan duurzaamheid binnen de grenzen van het economisch toelaatbare. Immers, zoals we allemaal weten kost duurzaamheid nu eenmaal geld. Voor degenen die dit beleid laken en bereid zijn om 10-20 procent inkomensverlies op de koop toe te nemen voor een duurzaamheidsbeleid met een hoofdletter D heb ik groot respect. Voor de overige 97 procent critici die hun ongenoegen met de mond belijden maar daarvoor geen serieus financieel offer willen maken heb ik geen enkel respect.

Staatssecretaris Bleker kreeg ook alles en iedereen over zich heen die iets met natuur in Nederland heeft te maken, met zijn beleidsvoornemens om een deel van de oorspronkelijke en utopistische plannen tot natuuruitbreiding in Nederland terug te draaien. Ik merk daarbij op dat, en zeker in de huidige roerige tijden en klimatologische veranderingen in het verschiet, de importantie van meer landbouwgronden en een grotere mate van voedselonafhankelijkheid geen kwaad kan voor Nederland. Daarnaast neemt onze bevolking nog steeds gestaag toe (en zouden veel mensen graag wat groter willen wonen). Tenslotte, de perceptie van schoonheid is subjectief; menigeen fietst of wandelt liever door weilanden met koeien dan door bossen.

Nederland blijft een tamelijk links land, zelfs met de huidige regeringsbesluiten. Nog vorige week werden de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de salarisstrookjes in 2012 bekendgemaakt, en concludeerden de administratiekantoren dat de hogere inkomens er op achteruit gaan, in tegenstelling tot de lagere inkomens. Het bleef stil bij de linkse oppositie. Voor ondergetekende, en velen met hem, zijn de ideologische bakens die momenteel worden verzet niet meer dan logisch en was en blijkbaar een flinke crisis voor nodig om een regering te formeren die dergelijk beleid kon creeren. ‘Wij’ hebben ons tientallen jaren vertwijfeld afgevraagd in wat voor land we leefden, waar velen rechten hadden maar nauwelijks plichten, waar arbeid nauwelijks hoger werd aangeslagen dan het ontvangen van een uitkering, waar zo gemakkelijk subsidies werden vergeven, waar slachtoffers van geweld met de neus werden aangekeken, etc. etc.

In dat licht bezien worden momenteel met verve weeffouten uit het verleden gecorrigeerd en wordt Nederland een kwalitatief beter en leefbaarder land. In plaats van die eindeloze frustraties doen Schilling en Van ’t Hek er beter aan de situatie in Nederland met meer ratio te bezien, daarbij hun eigen leven aangenamer makend.

Ardjan Langedijk is ondernemer.